Bildspel

Illustration: Káren-Ann Hurri

Efter våldsrapporten kommer en handbok

Psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld. Av rapporten ”Våld mot samiska kvinnor” som presenterades i mars, framkommer att samiska kvinnor är mer utsatta för våld än kvinnor i majoritetssamhället. Nu har arbetet med att försöka komma till rätta med detta problem påbörjats.

Rapporten har sammanställts av en forskargrupp inom Lávvou, en avdelning för forskning och utbildning för samisk hälsa vid Ubmejen Universitiähta (Umeå Universitet). Den bygger på intervjuer med professionella inom samhällets stödsystem för våldsutsatta samer, samt enkätundersökningen ”Samisk hälsa på lika villkor” som genomfördes 2021. Allt på uppdrag av Sámediggi (Sametinget).

Enkäten gick ut till drygt 9 000 samer mellan 18 och 84 år. De valdes ut från tre register: Sámediggis röstlängd, renmärkesregistreringen och SCB:s arbetsmarknadsstatistik över renskötare och besvarades av 40,9% (3 658 personer), vilket betraktas som en hög svarsfrekvens.

Som grund för frågeställningarna användes den nationella enkäten ”sexuell och reproduktiv hälsa” från 2017. Det är också den som resultaten har jämförts med.

Enligt rapporten har sju av tio samiska kvinnor utsatts för psykiskt våld, mer än hälften för sexuellt våld, och nästan var tredje för fysiskt våld. Det är också en större andel samiska kvinnor än kvinnor i Sverige i stort som erfarit de grövsta formerna av sexuellt våld.

– Men det är viktigt att poängtera att mäns våld inte är ett specifikt samiskt problem. Det finns i alla samhällsgrupper och kontexter. Däremot visar rapporten förhållanden knutna till det samiska samhället som kan göra det svårare för våldsutsatta att söka stöd och lämna en våldsam relation, säger Jennie Brandén.

Johanna Tjäder är projektledare för ett regeringsuppdrag baserat på rapporten som går ut på att öka kunskapsläget såväl bland samer som i majoritetssamhället, och att främja insatser för ökad jämställdhet. I arbetet ingår skrivandet av en handbok.

– 2021 gjordes en kartläggning som visade att samebyar och föreningar hade önskemål om ett metodstöd. Handboken får bli ett första steg där det bland annat beskrivs hur våldet yttrar sig och vad man kan göra om man misstänker att en person är utsatt för det.

I handboken, som sannolikt blir digital, kommer hon att presentera metoder för jämställdhet liksom konkreta övningar utifrån redan existerande jämställdhetsmetoder.

– Jag hinner inte utveckla särskilda samiska metoder på den här korta tiden. Men det är otroligt viktigt för mig att det samiska samhället får komma med feedback på boken innan den lanseras, så den kommer att gå ut på remiss.

Både Jennie Brandén och Johanna Tjäder ser rapporten, den kommande handboken och regeringsuppdraget som tydliga steg mot förändring.

Allt det som sker nu är viktiga steg för ökad jämställdhet i det samiska samhället. Jag hoppas att handboken kan stödja i det arbetet och att långsiktiga resurser inom området prioriteras., säger Johanna Tjäder.

Text: Ingela Hofsten

Rapporten ”Våld mot samiska kvinnor” har tagits fram av Jennie Brandén, Lena Maria Nilsson, Monica Burman, Miguel San Sebastian och Jon Petter Stoor vid Lávvou.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...